Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych - KOMTRACK

autorzy: Andrzej Mazurkiewicz, mgr inż. Artur Tarkowski, mgr inż. Edward Pieczora, dr inż. Marek Kalita, dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski, dr inż. Norbert Rawicki, mgr inż. Mateusz Wójcicki, mgr inż.

Istotą rozwiązania jest elastyczna, podatna zębatka systemu posuwu kombajnu ścianowego, powodująca samodostosowanie się trasy posuwu do zmiennych nachyleń spowodowanych warunkami górniczo – geologicznymi. Zębatkę tworzą kolejno ułożone w prowadnikach segmenty zębate. Każdy z nich zawiera jeden ząb ograniczony ścianami bocznymi. Każda ze ścian ma bieżnie o kształcie sferycznym, znajdujące się na współpracujących ze sobą powierzchniach kolejnych segmentów zębatki. Zapewnia to prawidłową współpracę pary kinematycznej: koło trakowe (napędowe) kombajnu – zębatka. Segmenty zębate za pośrednictwem sferycznych bieżni, ustalają swoje wzajemne położenie nie zmieniając podziałki między zębami. Kolejno ułożone w prowadnikach segmenty elastycznie dostosowują się do poziomych i pionowych przegięć trasy. Modułowa budowa systemu ułatwia montaż i wymianę poszczególnych elementów systemu posuwu. Nowe rozwiązanie dostosowano do wartości sił pociągowych oraz mocy współcześnie eksploatowanych kombajnów ścianowych. Rozwiązanie cechuje się nowością co najmniej w skali krajowej. Potwierdzeniem innowacyjności jest udzielony ITG KOMAG przez Urząd Patentowy RP patent nr PL 223010 na wynalazek pt. „Zębatka bezcięgnowego systemu posuwu górniczego kombajnu ścianowego” oraz trzy nowe zgłoszenia do ochrony w UP RP. Obecnie najczęściej stosowanym w kopalniach węgla kamiennego układem jest, opracowany ponad 40 lat temu, bezcięgnowy mechanizm posuwu z dwoma kołami napędowymi znany jako Eicotrack 2BP. Segment zębatki stosowany w tym systemie składa się z dwóch podłużnych listew, połączonych nierozłącznie sześcioma sworzniami, tworząc sztywną całość. Sztywne mocowanie segmentów zębatek (drabinek) do wsporników zastawek skutkuje brakiem możliwości ich przemieszczania, zwłaszcza w płaszczyźnie poziomej, co powoduje zmianę położenia zębatki względem koła trakowego podczas przegięcia trasy przenośnika zgrzebłowego. Prowadzi to z jednej strony do zaburzenia podziałki pomiędzy skrajnymi sworzniami sąsiadujących za sobą drabinek oraz zmiany odległości pomiędzy sworzniami segmentów zębatki, a osią obrotu koła trakowego, a z drugiej do zjawiska tzw. krawędziowania zębów. Skutkiem tych zaburzeń jest występowanie niekorzystnych nadwyżek sił dynamicznych powodujących zwiększone zużycie koła trakowego kombajnu. Z kolei w wyniku tzw. zjawiska krawędziowania zębów dochodzi do znacznego przekroczenia wartości naprężeń dociskowych występujących pomiędzy współpracującymi powierzchniami koła trakowego i zębatki, co również prowadzi do nadmiernego zużycia kół trakowych kombajnów ścianowych. Zjawiska te nasiliły się wraz ze wzrastającymi mocami kombajnów ścianowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego. Powyższe jest przyczyną występowania licznych awarii podczas eksploatacji wyrobisk ścianowych, prowadząc do milionowych strat z tytułu przestojów oraz konieczności wymian zużytych elementów prowadzonych w szczególnie niebezpiecznych warunkach. Nowoopracowany system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych - KOMTRACK niweluje wyżej wymienione ograniczenia systemu EICOTRACK.

Poster

Przemysł

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube