Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

VAMOXID - technologia do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM)

autorzy: Krzysztof Gosiewski; Manfred Jaschik; Anna Pawlaczyk-Kurek; Krzysztof Warmuziński; Marek Tańczyk; Krzysztof Giełzak; Artur Wojdyła; Tadeusz Machej; Leszek Michalski

Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik palny-powietrze ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego sposobu. Wynalazek szczególnie nadaje się do spalania mieszanek metan-powietrze o stężeniach metanu występujących w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego (tzw. VAM - Ventilation Air Methane) w termicznym urządzeniu z regeneracją ciepła uzyskiwaną przez cykliczną rewersję kierunku przepływu przez urządzenie. Sposób i urządzenie według wynalazku zapewniają utylizację ciepła spalania w aparacie odbioru ciepła, w warunkach pracy urządzenia zapewniających wysoką sprawność (konwersję) spalania oraz wystarczającą symetrię profili temperatur wzdłuż wypełnienia urządzenia a także stabilność odbioru energii, polegającą na tym, że strumień energii dostarczanej odbiorcom jest w przybliżeniu stały w czasie pracy urządzenia. Uzyskane patenty, w zależności od wersji krajowej zawierają 15 do 20 zastrzeżeń, które chronią oryginalne elementy sposobu i urządzenia, dające przewagę nad podobnymi urządzeniami konkurencji. Współtwórcami VAMOXID są Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz firma KATALIZATOR Sp. z o.o. z Krakowa.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube