Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób otrzymywania związków z grupy Cu-Sb-S o strukturze tetraedrytu

autorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, mgr inż. Artur Kosonowski, mgr inż. Anita Słyś

Proponowana metoda otrzymywania tetraedrytu zalicza się do syntez przeprowadzanych w ciśnieniu atmosferycznym. Do przeprowadzenia syntezy potrzebne są jedynie sproszkowane pierwiastki (Cu, Sb oraz S) oraz 1-(2-aminoetylo)piperazyna (AEP) i pochodne tego związku (organiczny związek heterocykliczny zawierające heteroatom/atomy azotu). Synteza jest przeprowadzana w 200°C przy użyciu chłodnicy zwrotnej. Proces jest jednoetapowy, a AEP pełni rolę jednocześnie rozpuszczalnika i reagenta, który wchodzi w reakcję z pierwiastkami metali umożliwiając ich łączenie w większe i bardziej złożone związki kompleksowe. Możliwe jest to dzięki obecności wolnych par elektronowych przy atomach azotu, które pozwalają na utworzenie wiązań koordynacyjnych z atomami miedzi oraz antymonu. Jednocześnie siarka w podwyższonej temperaturze (>160°C) tworzy długie łańcuchy zakończone reaktywnymi wolnymi rodnikami siarki. Skompleksowane jony miedzi wchodzą w reakcję z rodnikami siarki tworząc siarczki miedzi (CuxS), które z kolei reagują ze skompleksowanymi jonami antymonu tworząc siarczki miedzi antymonu (CuiSbjSk).
Proces syntezy przebiega przy ciśnieniu atmosferycznym. Dzięki uproszczeniu procesu, obniżeniu jego energochłonności i zastosowaniu dużo tańszego rozpuszczalnika i prekursora w postaci 1-(2-aminoetylo)piperazyny koszt wyprodukowania materiału o doskonałych właściwościach termoelektrycznych i fotowoltaicznych został znacząco obniżony. Zaproponowany proces w prosty sposób można przeskalować na produkcję masową, a co za tym idzie znacznie obniżyć koszty produkcji generatorów termoelektrycznych do odzyskiwania energii z ciepła odpadowego. Niższy koszt urządzenia przyczyni się do upowszechnienia tego rozwiązania, nie tylko w warunkach produkcyjnych, ale także na gruncie gospodarstw domowych. Zaproponowane rozwiązanie mocno wpisuje się w ogólnoświatowy trend oszczędzania energii i przeciwdziałania skutkom industrializacji.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube