Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowa metoda otrzymywania kwasów karboksylowych

autorzy: mgr inż. Kamil Peckh mgr inż. Gabriela Dobras dr inż. Dawid Lisicki dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. Pol. Śl.

Technologia polega na utleniającym rozszczepieniu długołańcuchowych, nienasyconych węglowodorów do kwasów karboksylowych. Produkty te można sklasyfikować jako woski polarne.
Surowcem do procesu są olefiny o ponad 30 atomach węgla w łańcuchu pochodzące np. z oligomeryzacji etylenu, krakingu polietylenu w tym również poużytkowego. Wprowadzeniu w procesie utleniania do niepolarnego surowca, grup karboksylowych i estrowych nadaje mu hydrofilowy charakter, dzięki któremu może znaleźć zastosowanie w otrzymywaniu stabilnych emulsji wodnych wykorzystywanych w przemyśle włókienniczym, farb drukarskich, papierniczym, obuwniczym, w chemii gospodarczej, do otrzymywania klejów termotopliwych i budownictwie. Ze względu na zbliżony do naturalnych wosków skład produktu, może on również znaleźć analogiczne zastosowania.
Procesy utleniającego rozszczepienia związków nienasyconych znane są w nauce i przemyśle, jednak w większości wykorzystują nieprzyjazne dla środowiska, wysokoodpadowe czynniki utleniające (związki manganu, rutenu, osmu) lub drogi i niebezpieczny ozon.
W naszym zespole opracowaliśmy technologię wykorzystującą nadtlenek wodoru uznawany za przyjazny środowisku czynnik utleniający. Następnie dokonaliśmy poprawy opłacalności i ekologii tego rozwiązania poprzez obniżenie ilości stosowanego nadtlenku wodoru i jego częściowe zastąpienie tanim i łatwiej dostępnym tlenem.
Sądzimy, że technologia może budzić zainteresowanie zarówno producentów jak i odbiorców wosków polarnych.
Ponadto rozwiązanie to ma charakter ogólny i może być zastosowane w reakcji utleniającego rozszczepienia innych związków o podobnej budowie, na przykład w przetwórstwie biomasy, czyli procesach otrzymywania z naturalnych olejów, kwasów dikarboksylowych stosowanych w kosmetyce i przy produkcji związków zapachowych

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube