Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Opracowanie nowej technologii wytwarzania biodegradowalnych stentów naczyniowych i wieńcowych metodą mikrowtrysku

autorzy: Prof. P. Dobrzyński, dr M. Sobota, prof. J. Kasperczyk, dr M. Pastusiak, dr A. Smola-Dmochowska, mgr J. Włodarczyk, dr hab. K. Jelonek, mgr N. Śmigiel-Gac, dr J. Jaworska, dr Monika Musiał-Kulik, dr B. Kaczmarczyk, mgr M. Stojko, mgr P. Karpeta, prof. K. Milewski, dr A. Krauze, prof. P.P. Buszman, dr hab. P.E. Buszman, mgr P. Hirnle, dr hab. G. Kokot, dr hab. W. Kuś

Opracowano technologię w projekcie PROJEKT NR POIR.04.01.02-00-0105/17 - MICROINJSTENT w wytwarzania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych charakteryzujących się unikalnymi nowymi własnościami: pa-mięcią kształtu indukowaną w zakresie temperatur ciała ludzkiego oraz kompletną biodegradacją na nietoksyczne produkty wchłaniane w trakcie procesów metabolicznych. Wykorzystanie tych własności pozwoliło na otrzymanie unikalną metodą mikrowtrysku nowych w skali światowej całkowicie resorbowalnych stentów naczyniowych i wieńcowych uwalniających leki przeciw restenozie, sa-modopasowujące się do kształtu naczynia. W procesie technologicznym wytwarzania stentów metodą mikrow-trysku są wykorzystane nowe biodegradowalne materiały polimerowe o określonej mikrostrukturze na bazie kopo-liestrów alifatycznych oraz kopoliestrowęglanów oraz ich blendy w celu uzyskania optymalnego materiału pod względem własności fizycznych i mechanicznych.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube