Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

autorzy: - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider projektu) - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa ON. Model to zestaw technik i metod w celu stworzenia środowiska pracy optymalnego dla osób niepełnosprawnych (ON), w tym: dokument "Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy", 4 poradniki, aplikacja mobilna, 4 warianty wirtualnego środowiska pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności, interaktywny program na bazie technik rzeczywistości wirtualnej (optymalne środowisko pracy biurowej) oraz sieć podmiotów dla wsparcia pracodawców.
Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy zawiera zasady postępowania, w tym metody do oceny fizycznych i psychospołecznych warunków pracy, oraz narzędzia wspomagające przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową oraz intelektualną. W zestawie narzędzi znajdują się m.in. 4 poradniki dla pracodawców, aplikacje (w wersji na komputer i smartfon) do oceny dostosowania zakładu pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz do wyliczania korzyści finansowych wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także program do aranżowania przestrzeni biurowej pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Efekty stosowania modelu to:
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
- ograniczenie zjawiska wykluczenia zawodowego ON
- pozytywny wpływ na stan psychiczno-emocjonalny aktywnych zawodowo ON
- stymulowanie rynku pracy.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube