Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z największych ośrodków naukowych w Polsce. Do chwili obecnej Uczelnię ukończyło ponad 200 tysięcy absolwentów. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R oraz stale zwiększając potencjał naukowo-badawczy. Uniwersytet na bardzo dużą skalę otwiera się na innowacje i nowe technologie. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy UE, w łącznej kwocie około 500 mln złotych, dysponuje nowoczesną, stale rozbudowywaną i modernizowaną bazą dydaktyczną, najnowocześniejszymi laboratoriami i jest w stanie konkurować na rynku dostarczając wyniki badań opracowane na sprzęcie klasy europejskiej i światowej. Jednostką UMCS zajmującą się wspomaganiem badań naukowych i wdrażaniem technologii do przemysłu jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Zajmuje się ułatwianiem i zapewnianiem praktycznego wykorzystania wyników pracy naukowej i pozyskiwaniem podmiotów gospodarczych chętnych do współpracy. Wspiera rozwój współpracy z otoczeniem, koordynuje realizację badań zleconych, dba o ochronę własności intelektualnej i komercjalizację wyników badań naukowych oraz ich promocję. Centrum wspiera współpracę z otoczeniem zewnętrznym w zakresie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (B+R), jak również wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach, wpływając na ich rozwój i konkurencyjność na rynku. Wykorzystując wysoko wykwalifikowaną kadrę blisko 2000 ekspertów i specjalistów , nowoczesne laboratoria i pracownie oraz unikalną aparaturę Uniwersytet za pośrednictwem Centrum oferuje ponad 500 rodzajów usług w kategoriach: badania naukowe, ekspertyzy, analizy laboratoryjne, skierowanych niemal do wszystkich sektorów gospodarki, w tym m.in.: medycznego, farmaceutycznego, chemicznego, spożywczego, budowlanego, energetycznego, paliwowego, IT. Posiada także bogatą ofertę dla samorządów. Główne obszary działalności Centrum Transferu Wiedzy i Technologii obejmują: • Wdrażanie technologii opracowanych na UMCS do przemysłu • Realizację projektów badawczo-rozwojowych w sferze nauka - biznes • Przygotowywanie opinii o innowacyjności technologii • Opracowanie indywidualnej oferty współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem • Koordynację realizowanych usług badawczych • Promocję innowacyjnych rozwiązań

adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska

www

www.umcs.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube