Przejdź do treści

Dla kogo targi

Na targi zapraszamy:

 • przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
 • jednostki sfery nauki
 • START-UPy i młodych wynalazców
 • instytucje i podmioty wspierające lub współpracujące z nauką,
 • samorządy
 • stowarzyszenia i izby przemysłowe
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.

 

Zapraszamy reprezentantów poniższych branż:

 • Przemysł (maszyny i urządzenia przemysłowe, inżynieria, metalurgia, elektryka i elektronika, energetyka, przemysł włókienniczy, budownictwo);
 • Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, opakowania, przechowywanie itp.);
 • Biotechnologia, nanotechnologia, chemia;
 • Środowisko;
 • Zdrowie, medycyna;
 • Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka;
 • Przemysł spożywczy i żywność;
 • Bezpieczeństwo i ochrona;
 • Przedmioty codziennego użytku (biżuteria, hobby, dekoracje oraz design, gry i zabawki, dom, ogród);
 • Usługi, doradztwo, ubezpieczenia, finanse;
 • IT

O KONKURSIE INTARG

Konkurs INTARG® 2021 ONLINE

 

Wystawcy INTARG® mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury.

 

Główne kryteria oceny przedstawionych rozwiązań to: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp.

 

Nagrody

Międzynarodowe Jury przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix INTARG®
 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny
 • Nagroda Przewodniczącego Miedzynarodowego Jury
 • Nagródy Platynowe - dla najlepszych wynalazków/innowacji w branży
 • Nagródy Diamentowe 'Pro Societas Bono'
 • Wyróżnienia za rozwiazanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
 • Medale złote, srebrne i brązowe

Przyznane zostaną również nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów honorowych, partnerów oraz delegacje zagraniczne.

 

Targi INTARG® to również wspaniała okazja do uroczystego ogłoszenia wyników XIX edycji konkursu LIDER INNOWACJI® oraz XVI edycji konkursu MŁODY WYNALAZCA.

 

Gala finałowa XIV Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021, z ogłoszeniem wyników konkursów, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r.  Wyniki zostaną też opublikowane na stronie Wydarzenia, Facebooku organizatorów, jak również fanpage'ach patronów i partnerów Targów.


TARGI W LICZBACH

T

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji Intarg® od lat cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród wystawców jak i zwiedzających. Od 2006 roku targi przyciągają miłośników innowacji z całego świata.

Poprzednia edycja INTARG® 2020 mimo trwającej pandemii zgromadziła

 

 

ILOŚĆ WYSTAWCÓW ILOŚĆ WYNALAZKÓW ILOŚĆ KRAJÓW ILOŚĆ ODWIEDZAJĄCYCH
90 284 16 4700

 

 

 • Wystawcy z 16 krajów m in: Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Hongkongu, Indonezji, Iranu, Jemenu, Kanady, Maroka, Polski, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, USA, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu
 • 284 wynalazków z różnych dziedzin i sektorów
 • 26 międzynarodowych jurorów
 • Goście z 20 krajów
 • 4700 profesjonalnych zwiedzających zarejestrowanych w czasie samych Targów. Formuła online Targów i bezpłatne korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wydarzenia (o wystawcach i ich wynalazkach/ofercie, zdobytych nagrodach, filmów, prezentacji, itp.) stwarza możliwość promocji oferty Wystawców przez wiele miesięcy po zakończeniu Targów, aż do terminu kolejnej ich edycji.
 • 22 agencji medialnych obsługujących Wydarzenie
 • 20 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych wsparło Wydarzenie
 • Nagrody: medale złote, srebrne, brązowe, 12 nagród platynowych, 6 nagród diamentowych “ pro societa bono”, Grand Prix, awards of IFIA, WIIPA, Polish Ministry of Investment and Development, Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Agriculture, Patent Office, National Centre for Research and Development, Polish Federation of Engineering Associations and many others

Jak zamówić stoisko

Tegoroczna XIV edycja targów INTARG® obędzie się ONLINE przy wykorzystaniu nowatorskiej  platformy gridaly umożliwiającej globalny zasięg imprezy.
Aby zamówić wirtualne stoisko wyślij emaila na adres: a.passia@haller.pl
W odpowiedzi prześlemy formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który należy odesłać do dnia 06 czerwca 2021.  
kontakt w sprawie udziału w Targach: tel. +48 690 096 223, e-mail: a.passia@haller.pl


Plan hali

Tegoroczna edycja targów obędzie się ONLINE.


Informacje techniczne

INTARG®2021 Online to nowoczesne podejście do realizacji wydarzenia w sieci!

Targi odbędą się przy wykorzystaniu nowatorskiej, funkcjonalnej platformy internetowej, umożliwiającej – zarówno w części wystawienniczej, jak i konferencyjnej tej imprezy – globalny zasięg. Platforma ta umożliwia, między innymi:

 • korzystanie z interaktywnych kanałów komunikacyjnych (czat, wideo, audio) z nieograniczoną liczbą uczestników, zapewniając kontakt między wystawcami i odwiedzającymi z całego świata w przestrzeni wirtualnej
 • personalizację wystawienniczych stoisk online z szeroką prezentacją treści i obrazów statycznych i dynamicznych
 • wizualne oznakowanie stoisk online
 • wysyłanie powiadomień push kierujących do stoiska online Wystawcy
 • branding w recepcji/lobby wydarzenia
 • raport odwiedzin stoiska z profilami odwiedzających
 • dostęp do całego wydarzenia (stoisk, materiałów, nagrań, itp.) zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych przez 30 dni od dnia rozpoczęcia imprezy

Materiały informacyjne o Wystawcach, ich ofercie, wynikach Konkursu będą również opublikowane na stronie www.intarg.haller.pl i dostępne do kwietnia 2022 roku.


Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH
INTARG® 2021 online - platforma gridaly


REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH

INTARG® 

 

 

§ I

Postanowienia ogólne i zasady zgłoszenia udziału

 

1.    Definicje:

Organizatorzy – EUROBUSINESS-HALLER w Katowicach oraz Fundacja Haller Pro Inventio

Uczestnik – osoba, która oficjalnie zgłosiła udział w Wydarzeniu,

 

2. Wystawcy, WspółWystawcy, organizatorzy konferencji, panelów, prelegenci zwani dalej ogólnie Uczestnikami zobowiązani są stosować się do warunków przedstawionych w niniejszym regulamine.

3.Postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Targach są integralną częścią Zgłoszenia- Umowy i łącznie z nim stanowią umowę o wynajmie powierzchni oraz świadczeniu dodatkowych usług zawartą pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.

4. Warunkiem udziału w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę/Uczestnika karty zgłoszeniowej (Umowy Uczestnictwa w INTARG), podpisanie jej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i przesłanie do Organizatora. Podpisanie Zgłoszenia-Umowy udziału w INTARG pomiędzy Uczestnikiem/Wystawcą a Organizatorem zobowiązuje Wystawcę/Uczestnika do dokonania płatności:

a)zaliczki w wysokości 50% należności wynikającej z zamówienia: powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, dodatkowego wyposażenia, opłaty rejestracyjnej, przestrzeni konferencyjnej.

1.b) pozostałej kwoty w wysokości 50% należności wynikającej z zamówienia najpóźniej na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia Targów INTARG.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Eurobusiness - Haller, GETIN Bank O/Katowice, nr konta: 41 1560 1108 0000 9060 0019 3354 z dopiskiem TARGI INTARG. Po otrzymaniu wpłaty na podane konto Organizator wystawi Wystawcy/Uczestnikowi stosowną fakturę za udział w INTARG.

5. Wszyscy Wystawcy/Uczestnicy zobowiązani są do dokonania rejestracji na stronie internetowej INTARG intarg.haller.pl.

6. Wszyscy uczestnicy konferencji zobowiązani są do rejestracji udziału w konferencji ( patrz program targów/konferencje).

 

 

§ II 

Prawa i obowiązki Wystawcy/Uczestnika
 

1.Wystawca/Uczestnik jest zobowiązany do objęcia stoiska w terminie wskazanym przez Organizatora i posługiwania się na terenie targów identyfikatorem przez niego wydanym.

2.Rozładunek oraz załadunek urządzeń, towarów, eksponatów powinien odbywać się w godzinach uzgodnionych z Organizatorem, nie utrudniających normalnego funkcjonowania Obiektu.

3.Wystawcy/Uczestnikowi nie wolno demontować stoiska w czasie trwania  Targów  z  uwagi  na bezpieczeństwo innych.

4. Wystawca/Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż, regulaminu Obiektu, zarządzeń i zaleceń właściwych służb - w szczególności Policji, Straży Pożarnej oraz ratownictwa

 

Wszystkie osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać  poddane  czynnościom kontrolnym. Na teren Obiektu nie zostaną  wpuszczone  osoby,  których wygląd  lub zachowanie wzbudza podejrzenie, że pozostają pod wpływem alkoholu / środków odurzających lub mogą zagrażać bezpieczeństwu.

 

5.Prawa Wystawcy/Uczestnika co do najmu powierzchni nie mogą być przekazane na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora i wniesienia opłat. Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Współwystawców.

6. Wystawca/Uczestnik ma prawo wystawiać swoje produkty wyłącznie w ramach stoiska pod warunkiem, że przedmioty nie zasłonią sąsiednich Aranżacja stoiska powinna odbywać się bez ingerencji w ściany i stelaż elementów zabudowy i wyposażenia Organizatora. Reklama świetlna lub dźwiękowa jest możliwa tylko za zgodą i wiedzą Organizatora.

7. Wystawcy/Uczestnikowi nie wolno korzystać z powierzchni targowej w sposób niezgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem oraz w sposób wykraczający poza normalne sposoby używania.

8. Materiały informacyjne i reklamowe wykorzystywane podczas Targów przez Wystawcę/Uczestnika nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, a także nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych oraz godności osób

9. Każdy Uczestnik Targów powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury i normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia

10.  Na terenie Obiektu zabronione jest:

 • prowadzenie  bez   zgody   Organizatora   działalności   handlowej,   rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych a także prowadzenie agitacji i zbiórek,
 • pozostawianie  eksponatów  będących  urządzeniami  lub  maszynami  w  stanie umożliwiającym ich uruchomienie przez osoby nieuprawnione
 • pozostawianie bez należytego zabezpieczenia substancji mogących powodować samozapłon,
 • wnoszenie na teren Obiektu napojów alkoholowych, substancji odurzających oraz broni i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wprowadzanie zwierząt,
 • palenie tytoniu- poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • zaśmiecanie terenu

11.  Wystawca/Uczestnik zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do zajmowanej powierzchni targowej na każde żądanie podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności

12.  Wystawcy/Uczestnikowi nie wolno wykorzystywać wizualizacji Obiektu lub jego znaku towarowego w celach komercyjnych bez zgody Organizatora, w szczególności podejmować działań lub zaniechań informacyjnych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, poprzez które Zleceniodawca mógłby wywołać wrażenie, że jest oficjalnym sponsorem, partnerem, dostawcą lub jest w jakikolwiek inny sposób związany z

13.  Organizator wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wystawcę/Uczestnika fotografii oraz nagrań audio i video dotyczących przedmiotu udziału w wydarzeniu w celach informacyjno- promocyjnych. Zgoda ta obejmuje w szczególności takie pola eksploatacji jak foldery reklamowe, ulotki, plakaty, strony internetowe, media. Uczestnik zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań

wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone w sposób profesjonalny i estetyczny oraz będą zawierały odpowiedni opis, wskazujący na nazwę Targów.

 

Wykorzystanie znaków towarowych Organizatora (w szczególności: logotypów Organizatora, Targów INTARG) w materiałach wymienionych w punkcie 14. wymaga  osobnej  pisemnej  z gody Organizatora oraz zatwierdzenia przez Organizatora projektu graficznego lub pliku video z użyciem znaku.

 

14.Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w punkcie nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Organizatora, Obiektu ani Targów.

15.Wystawca/Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pozyskania zgód na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestników i innych Wystawców na pożądanych przez Wystawcę/Uczestnika polach

16.W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z jakimikolwiek roszczeniami względem Organizatora lub nałożenia na Organizatora lub podmioty związane z Organizatorem jakichkolwiek sankcji w związku z punktami 14-17, Uczestnik będzie, według wyboru Organizatora, zobowiązany do zapłaty Organizatorowi określonej sumy pieniężnej na pokrycie roszczeń, sankcji i związanych z nimi kosztów lub innych uszczerbków poniesionych przez Organizatora, bądź do podjęcia innych działań mających na celu usunięcie skutków negatywnych dla Organizatora, w tym bezpośrednio na rzecz podmiotów występujących z roszczeniami lub żądających nałożenia sankcji.

17. W czasie trwania Targów Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i Uczestnictwo w Targach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych:

 • wizerunku każdego z Wystawców/Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Wystawcy/Uczestnika lub osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – jest on zobowiązany do pozyskania takiej zgody od tych osób a w przypadku zgłaszania przez nie roszczeń, do wstąpienia w miejsce Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu i przejęcia wszelkiej odpowiedzialności);
 • Znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na

18.  Wystawca/Uczestnik ma prawo odwołać udział w targach jedynie na 45 dni przed rozpoczęciem Rezygnacja powoduje przepadek wpłaconej zaliczki, to jest 70% należności wynikającej z zamówienia. Odwołanie udziału w okresie krótszym niż na 45 dni kalendarzowych przed data rozpoczęcia Targów skutkuje koniecznością wpłaty 100% należności wynikającej z zamówienia, będącej następstwem poniesionych kosztów przez Organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu rezygnacji na piśmie (list polecony).

 

 

§ III

Odpowiedzialność materialna i bezpieczeństwo Wystawcy/Uczestnika
 

1.Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikające z funkcjonowania jego urządzeń i pracy jego pracowników w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji ekspozycji/ wystąpienia.

2.Wystawca/Uczestnik ponosi koszty i ryzyko dostarczenia, transportu, przeładunku, zamontowania i demontażu eksponatów i innych materiałów prezentowanych w ramach Targów.

3.Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stan wyposażenia, a w przypadku uszkodzenia lub zagubienia elementu zabudowy czy wyposażenia zwraca koszt w wysokości podanej przez

4.Wszelka tymczasowa zabudowa oraz infrastruktura elektryczna powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ppoż i ewakuacji, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty wymagane

5. Wszystkie  elementy  scenografii  /  wyposażenie  użyte  przez  Wystawcę/Uczestnika

/Uczestnika muszą posiadać aktualne atesty klasyfikujące odporność ogniową użytych materiałów, w stopniu przynajmniej trudno Atesty muszą być wystawione przez instytuty badawcze mieszczące się w Polsce bądź w Unii Europejskiej.

Dodatkowo dopuszczalne jest użycie materiałów, które zostały poddane zabezpieczeniu przeciwogniowemu co udokumentowano protokołem określającym wspomniany stopień odporności ogniowej.

6.Zabrania się stosowania elementów scenografii z materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, nawet jeżeli stosowane ma być zabezpieczenie przeciwogniowe (impregnacja).

7.Zabronione jest podwieszanie tkanin czy innych materiałów pod sufitem z uwagi na skuteczność działania zainstalowanej instalacji tryskaczowej oraz elementów detekcyjnych systemu ppoż.

8.Elementy scenografii oraz tymczasowa zabudowa nie mogą zasłaniać oznaczeń dróg i wyjść ewakuacyjnych a także utrudniać dostępu do sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) rozmieszczonego w foyer oraz ręcznych przycisków powiadamiania o pożarze.

9.Ustawienie scenografii jak i urządzeń do obsługi technicznej nie może powodować zmniejszenia drożności dróg

10.Wszelkie przewody elektryczne użyte do montażu dodatkowego oświetlenia muszą być zabezpieczone, tak aby nie stwarzały zagrożenia, a tymczasowe instalacje elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych pracowników.

11.Użycie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych wymaga zgody Organizatora. Wspomniane materiały muszą posiadać ważny certyfikat (polski bądź UE) mówiący o warunkach i dopuszczeniu do użycia w pomieszczeniach zamkniętych.

12.W przypadku użycia jako dekoracji samochodów, motocykli czy innych urządzeń posiadających zbiorniki z paliwem (w szczególności posiadających równocześnie instalacje elektryczną) należy uzyskać odrębną zgodę Organizatora.

13.Wystawca/Uczestnik jest  zobowiązany zgłosić Organizatorowi zamiar eksponowania ciężkich i wysokogabarytowych eksponatów.

14.Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub uszkodzenia wyrządzone podczas trwania Targów, w tym podczas montażu i demontażu

 

 

§ IV

Prawa i obowiązki Organizatora

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielania zgody na wystawienie eksponatów, które uzna za niebezpieczne, bez prawa do odszkodowania dla Wystawcy/Uczestnika.
2. Pozostawione bez wiedzy i akceptacji Organizatora elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę/Uczestnika uważa się za mienie porzucone, za które 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty związane z odwołaniem lub przesunięciem terminu Targów spowodowane przyczynami niezależnymi od Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia lub zniszczenie mienia Wystawcy/Uczestnika w trakcie Targów oraz montażu lub demontażu Organizator zapewnia ochronę w godzinach zamknięcia obiektu, w którym odbywa się impreza. Zaleca się Wystawcom/Uczestnikom ubezpieczenie mienia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od niego a związane z działaniami sił wyższych czy inicjatywą władz państwowych czy lokalnych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże lub szkody we własności Wystawców/Uczestników powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.
8. Organizator zastrzega  sobie    prawo    do   odwołania    Targów.  W takim     przypadku Organizator zwraca wpłacone należności przez Wystawcę/Uczestnika. Organizator zastrzega sobie również prawo przesunięcia terminu Targów z przyczyn od niego niezależnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji lub przerwania Targów jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych czy informacyjnych jakie znajdują się w folderze targowym lub innych materiałach przesłanych mu przez Wystawcę/Uczestnika.
11. W przypadku odwołania czy zmiany terminu Targów związanych z działaniami sił wyższych czy inicjatywą władz państwowych czy samorządowych, a więc z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator wystawi Wystawcy/Uczestnikowi voucher o wartości kwoty przez niego wpłaconej do wykorzystania przez Wystawcę/Uczestnika przez okres 24 miesięcy od daty odwołania Targów, celem pokrycia całkowitego lub częściowego kosztu zgłoszenia Wystawcy/Uczestnika w wybranych innych targach, misjach gospodarczych, konkursach lub innych usługach oferowanych przez Organizatora.
 

 

§ V

Informacje o Administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych Wystawców/Uczestników podanych w trakcie rejestracji na targi INTRAG jest 'Eurobusiness' Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg. ul. Obroki 133, 40-833 Katowice. Kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@haller.pl.

2. Dane osobowe Wystawców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do realizacji umowy udziału w Targach, a w szczególności w celu publikacji podanych danych osobowych na stronie internetowej Administratora danych, w prasie, na portalach internetowych i w drukowanym katalogu Wystawców. W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę udziału w konkursie organizowanym przez Targi, dane te zostaną przekazane jurorom kapituły Konkursu w celu niezbędnym do oceny zgłoszonych rozwiązań przez tych jurorów, a w szczególności w celu umożliwienia jurorom kontaktu z Wystawcą. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody (podpisanej kadry zgłoszeniowej udziału w Targach), w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu niezbędnym do uczestnictwa w Targach.

4. Odbiorcą danych osobowych Wystawców/Uczestników będą podmioty, z usług których będzie korzystał Administrator danych w celu organizacji i promocji Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, w tym w szczególności wydawcy czasopism, portale internetowe i inni partnerzy medialni oraz podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe Wystawców będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy i zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Wystawcom/Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Wystawcom/Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Targach Wynalazków i Innowacji INTARG.

 

 

§ VI

Postanowienia końcowe
 

10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.  Podpisanie karty udziału w Targach INTARG jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w targach INTARG.


Polski
English
Facebook
youtube