Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Hybrydowy system zraszania do redukcji zapylenia i stężenia metanu typu KOMAG-HR

autorzy: Dariusz Prostański, Michał Siegmund, Dominik Bałaga, Marek Kalita, Michał Bidas, Andrzej Urbanek, Arkadiusz Waloszczyk.

System zraszania KOMAG-HR przeznaczony jest do redukcji zapylenia generowanego do wyrobiska podczas urabiania węgla oraz redukcji stężenia metanu uwalnianego z górotworu. System może być eksploatowany w podziemnych wyrobiskach górniczych urabianych techniką kombajnową, gdzie generowane są cząstki pyłu oraz uwalniany jest metan na długości całego wyrobiska. System KOMAG-HR wyposażony jest dwa zintegrowane podsystemy zraszające zlokalizowane wzdłuż całego wyrobiska ścianowego: powietrzno–wodny (kilka szt. baterii) oraz sektorowy (dysze pod każdą sekcją grupowane w sektory). Wytworzone przez baterie powietrzno-wodne strumienie zraszające kierowane są do przestrzeni urabiania kombajnu, redukując w ten sposób pył unoszony w przepływającym powietrzu. Z kolei dysze wodne (wchodzące w skład zraszania sektorowego) skierowane są w stronę ociosu, w celu zmniejszenia stężenia metanu wydostającego się z czoła ściany podczas urabiania. Liczba baterii powietrzno-wodnych oraz liczba dysz wodnych wchodzących w skład każdego sektora zależy od długości ściany oraz warunków prowadzenia eksploatacji. Połączenie funkcjonalności obu podsystemów jest rozwiązaniem innowacyjnym nie stosowanym dotychczas w światowej praktyce górniczej. Liczba baterii powietrzno-wodnych zależy od długości i warunków panujących w ścianie. Możliwe jest podłączanie powietrzno-wodnych baterii zraszających w różnych konfiguracjach dostosowanych do warunków prowadzenia eksploatacji. Baterie powietrzno-wodne wyposażono w innowacyjne samoczyszczące dysze dwuczynnikowe, zapobiegające ich zatykaniu, w trudnych warunkach górniczych. Stosowanie hybrydowego systemu do redukcji zapylenia i stężenia metanu typu KOMAG-HR ogranicza stężenie zapylenia wydostającego się ze strefy urabiania, zmniejszając ryzyko zachorowania na pylicę płuc. Rozwiązanie umożliwia również lokalne zmniejszenie stężenia gromadzonego się metanu, poprzez intensywne zraszanie ociosu w strefie urabiania, co umożliwia rozrzedzenie wydostającego się metanu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wydostających się tzw.” lontów” metanowych, stanowiących poważne zagrożenie dla życia i pracy załóg górniczych. O oryginalności rozwiązania świadczy między innymi zgłoszony do ochrony w UP RP wynalazek „Sposób oraz instalacja do redukcji zapylenia i usuwania lokalnych nagromadzeń metanu w wyrobisku ścianowym”, a także zastosowane patenty: „Sposób oraz instalacja zraszania powietrzno-wodnego w wyrobisku ścianowym”, „Samoczyszcząca dwuczynnikowa dysza zraszająca” oraz „Dwuczynnikowa dysza zraszająca”.

Poster

Przemysł

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube