Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Zespół filtra cieczy

autorzy: Jarosław Markowski, Krzysztof Netter, Grzegorz Ślaski, Piotr Frąckowiak, Jacek Mądry, Paweł Imiłkowski

Zespół filtra cieczy zapobiega wyciekowi filtrowanej cieczy od otoczenia podczas wymiany filtra. Jest on dedykowany do układów: hydraulicznych, paliwowych, olejowych, instalacji przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, w których ciecze charakteryzują się szkodliwym oddziaływaniem na środowisko. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że w obudowie zastosowano dodatkowe dwa rowki w celu odpowiedniego ukierunkowania cieczy z przecieku podczas demontażu, a filtr ma odpowiedni walcowy korpus. Zespół filtra cieczy składa się z obudowy i pasowanego filtra. Obudowa posiada wewnętrzny stopniowany otwór o dwóch średnicach, w którym w mniejszej średnicy w jej osi umieszczony jest układ mocowania filtra. Na powierzchni większej średnicy wykonane są dwa rowki, z których jeden – bliższy krawędzi zewnętrznej - to rowek montażowy dla pierścienia uszczelniającego (np. oring) o kształcie odpowiadającemu pierścieniowi uszczelniającemu zapobiegającym ewentualnym grawitacyjnym przeciekom cieczy do otoczenia, natomiast drugi rowek – umieszczony poniżej rowka montażowego – to rowek odprowadzający o dowolnym kształcie przeznaczony do odprowadzenia cieczy hydraulicznej do otworu odprowadzającego, który jest umiejscowiony w dolnej części obudowy umożliwiając grawitacyjny odpływ cieczy hydraulicznej podczas wymiany filtra poprzez króciec i dowolny przewód hydrauliczny przykładowo do zbiornika. Wewnętrzna powierzchnia czołowa obudowy, będąca przejściem między mniejszą a większą średnicą, stanowi powierzchnię uszczelniającą, do której dociskana jest uszczelka czołowa filtra. Sam filtr natomiast posiada korpus o walcowej powierzchni zewnętrznej i jest wykonany w ten sposób, że na czole łączącym się z obudową umieszczona jest uszczelka czołowa, a w osi filtra znajduje się otwór gwintowany o rozmiarze pozwalającym na połączenie z układ mocowania filtra w obudowie. Walcowa powierzchnia zewnętrzna filtra od strony uszczelki i gwintowanego otworu na odpowiedniej długości ma kształt walca o średnicy odpowiadającej pierścieniowi uszczelniającemu umieszczonemu w rowku montażowym większej średnicy obudowy. Dodatkowo walcowa powierzchnia zewnętrzna filtra jest szczelnie połączona z korpusem filtra poprzez złącze, korzystnie wykonane obróbką plastyczną. Przewiduje się, że obudowa jest wykonana z dowolnego materiału konstrukcyjnego spełniającego wymogi funkcjonalne przykładowo tworzywa sztucznego czy metalu. Zespół filtra składający się z obudowy i filtra są połączone ze sobą w sposób rozłączny w przykładowym rozwiązaniu przy użyciu połączenia gwintowego umożliwiającego demontaż i montaż dla celów okresowej obsługi technicznej. Rozwiązanie według wynalazku pozwala na wymianę filtra z zachowaniem czystości otoczenia, przepisów ochrony środowiska oraz standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku otrzymano następujące korzystne efekty techniczno-użytkowe: wymiana filtrów bez wycieków, zachowanie czystości stanowiska roboczego, dbałość o środowisko naturalne i zdrowie człowieka, mały koszt wykonania rozwiązania. Przedmiot wynalazku przedstawiono na rysunku, który na fig.1 przedstawiono w półprzekroju-półwidoku zespół filtra, na fig. 2 w powiększeniu w przekroju fragment ukazujący odprowadzenie przecieków. W obudowie 1 zastosowano dodatkowe dwa rowki 3 i 4 w celu odpowiedniego ukierunkowania cieczy z przecieku, a filtr 2 ma odpowiednio walcowy korpus 6. Obudowa 1 wykonana - z dowolnego materiału konstrukcyjnego spełniającego wymogi funkcjonalne – np. z metalu czy tworzywa sztucznego ma wewnętrzny stopniowany otwór o dwóch średnicach, w którym w mniejszej średnicy w jej osi umieszczony jest przykładowo trzpień gwintowany dla mocowania filtra. Na powierzchni większej średnicy wykonane są dwa rowki: odprowadzający 3 i montażowy 4, z których rowek montażowy 4 przeznaczony jest dla pierścienia uszczelniającego 5 (np. oring) o kształcie odpowiadającemu pierścieniowi uszczelniającemu 5 zapobiegającym ewentualnym grawitacyjnym przeciekom cieczy do otoczenia, natomiast drugi rowek odprowadzający 3 o dowolnym kształcie przeznaczony jest do odprowadzenia cieczy hydraulicznej do otworu odprowadzającego 9, który jest umiejscowiony w dolnej części obudowy 1 umożliwiając grawitacyjny odpływ cieczy hydraulicznej podczas wymiany filtra poprzez króciec 8 i dowolny przewód hydrauliczny przykładowo do zbiornika (nieuwidocznione na rysunku). Wewnętrzna powierzchnia czołowa obudowy 1 będąca przejściem między mniejszą a większą średnicę stanowi powierzchnię uszczelniającą 11, do której dociskana jest uszczelka czołowa 12 filtra 2. Filtr 2 jest wykonany w ten sposób, że na jednym z jego czół umieszczona jest uszczelka czołowa 12 , która uzyskując styk z powierzchnią uszczelniającą 11 obudowy 1 uszczelnia połączenie po dokręceniu filtra 2. W osi filtra 2 umieszczony jest otwór gwintowany o rozmiarze pozwalającym na połączenie z trzpieniem gwintowanym obudowy. Zewnętrzna powierzchnia walcowa 6 filtra 2 od strony uszczelki i gwintowanego otworu na odpowiedniej długości ma kształt walca o średnicy odpowiadającej pierścieniowi uszczelniającemu 5 umieszczonemu w rowku 4 większej średnicy obudowy. Dodatkowo zewnętrzna powierzchnia walcowa 6 filtra 2 jest szczelnie połączona z korpusem 10 filtra 2 poprzez złącze 7 wykonane obróbką plastyczną.

Poster

Przemysł

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube