Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego, prowadząc badania naukowe oraz prace rozwojowe na rzecz gospodarki krajowej, w szczególności gospodarki morskiej. UMG w ramach swojego zaplecza dysponuje bogatą infrastrukturą badawczą zlokalizowaną na 4 wydziałach (Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny, Zarządzania i Nauk o Jakości) oraz w Instytucie Morskim, jak również posiada jednostki pływające tj. statek szkoleniowy “Dar Młodzieży” oraz statki badawcze Horyzont II i IMOR. UMG realizując założenia polityki morskiej oraz kierując się priorytetami strategii rozwoju Uczelni, od wielu lat rozwija pomyślnie współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, dydaktycznymi oraz instytucjami międzynarodowymi. UMG intensywnie rozwija również współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tym celu powołano Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań, który obecnie realizuje projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 wspólnie z Politechniką Śląską. Istotny aspekt działalności uczelni to działalność w obszarze morskiej energetyki wiatrowej realizowana m.in. poprzez budowę Centrum Offshore oraz utworzenie Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, których zadaniem jest w szczególności wpieranie rozwoju tego sektora, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej. UMG w celu lepszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań swych obecnych oraz przyszłych klientów i poprawy zarządzania uczelnią wdrożył System Zarządzania Jakością, który swoim zasięgiem obejmuje całą działalność uczelni od kształcenia na poziomie akademickim, prowadzenia prac naukowo-badawczych wg wymagań polskich i międzynarodowych do zarządzania mianem uczelni w świadczeniu usług najmu pomieszczeń i obiektów. UMG posiada szeroką ofertę dla przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego obejmującą współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych przedsięwzięć oraz usług badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na rozwój wielu dziedzin gospodarki kraju i Europy. Pracownicy UMG stanowią znaczącą część zespołów eksperckich, przygotowujących ekspertyzy na potrzeby instalacji i urządzeń elektrycznych, rozwoju lokalnego rynku portowego, ruchu turystycznego, żeglugi śródlądowej, technologii informacyjnych i analizy danych, regulacji prawnych oraz prognoz ruchu jednostek na morzu. Prowadzona w tym zakresie działalność usługowa zapewnia także zewnętrznym odbiorcom dostęp do aparatury badawczej z możliwością wykonania prac badawczo-rozwojowych w oparciu o tę aparaturę i unikalne know-how.

adres

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Polska

www

https://umg.edu.pl/

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube